Osoba podejrzana

wróć do procedur «

Osoba podejrzana zmienia swój status dopiero po skazaniu jej lub dobrowolnym przyznaniu się do popełnienia przestępstwa np. podczas postępowania ugodowego, w związku z przyjęciem propozycji ugody, przedstawionej przez prokuratora.

Zatrzymanie i przesłuchanie

Zatrzymanie przez policję w Holandii następuje w przypadku podejrzenia o popełnienie przestępstwa. Policja przesłuchuje zatrzymanego na posterunku. Funkcjonariusz może zatrzymać podejrzanego na 6 godzin, ale do tego okresu nie wlicza się nocy – pomiędzy godziną 24.00 a godziną 9.00. Jeżeli zatrzymany został doprowadzony na komisariat w celu przesłuchania wieczorem, o godzinie 21.00, to policja, może go przetrzymać na komisariacie, do godziny 12.00 w południe następnego dnia. Każdemu zatrzymanemu przysługuje prawo konsultacji z adwokatem, jeszcze przed pierwszym przesłuchaniem. Nazywa się to prawem do konsultacji. Można skorzystać z pomocy urzędującego dyżurnego adwokata lub własnego adwokata. Nie zawsze jest to usługa bezpłatna, ale za każdym razem zalecana. W pierwszych zeznaniach – w wyniku niewiedzy – bardzo często składa się najbardziej obciążające oświadczenia. Kontakt z policją i wymiarem sprawiedliwości należy zawsze traktować poważnie od samego początku, niezależnie od tego, czy jest się winnym, czy niewinnym. Na prośbę adwokaci z PrawoKarne.nl mogą skontaktować się także z rodziną zatrzymanego w Polsce.

Aresztowanie

Czasami 6 godzin nie wystarcza na zbadanie sprawy. Policja może potrzebować więcej czasu na dochodzenie. W takim przypadku to prokurator (pomocniczy) podejmuje decyzję, o dalszym zatrzymaniu podejrzanego w areszcie, w celu kontynuacji dochodzenia. Decyzja ta podejmowana jest po przesłuchaniu. Jeżeli prokurator stwierdzi, że rzeczywiście podejrzany musi dłużej pozostać w areszcie, wtedy wyda nakaz aresztowania. Policja na podstawie nakazu może przetrzymywać podejrzanego na komisariacie 3x24 godziny (łącznie z nocą). Aresztowany otrzymuje kopię nakazu.

Kontrola prawidłowości aresztowania

Maksymalnie trzy doby i 15 godzin po zatrzymaniu następuje przeniesienie do sędziego śledczego w celu przesłuchania. Sędzia śledczy pracuje jako sędzia w postępowaniu przygotowawczym. Sprawdza on, czy prokuratura prawidłowo wykonała swoją pracę i określa, czy zatrzymanie i aresztowanie przebiegało w prawidłowy sposób. Zdarza się również, że już przez sędziego śledczego zostanie wydany nakaz zatrzymania (patrz poniżej). Podczas przesłuchania można poprosić sędziego o uwolnienie. Sędzia wyrazi na to zgodę, jeżeli stwierdzi, że zatrzymanie i/lub aresztowanie było niezgodne z prawem.

Adwokat

Aresztowanemu zostanie wyznaczony (przydzielony) adwokat. Udzieli on bezpłatnej pomocy prawnej do czasu stawiennictwa przed sędzią śledczym włącznie. Jest to niezależny adwokat, który w danym momencie pełni dyżur (skontaktuje się z nim policja). Aresztowany ma również prawo, w każdym momencie, samodzielnie wybrać adwokata, który w ten dzień nie pełni dyżuru, ale który znajduje się w wykazie adwokatów dyżurujących. Również on może udzielić bezpłatnej pomocy prawnej.

Przedłużenie lub nieprzedłużenie aresztowania

Aresztowanie po wydaniu nakazu trwa trzy dni. W tym okresie podejrzany jest całkowicie zależny od policji i wymiaru sprawiedliwości. Istnieją trzy możliwości:

• prokurator podejmie decyzję, że dla dobra śledztwa podejrzany musi pozostać w areszcie. Prokurator ma prawo przedłużyć aresztowanie na posterunku policji, o maksymalnie 3x24 godziny. W takim przypadku zatrzymany otrzyma kopię nakazu przedłużenia aresztowania;
• prokurator podejmie decyzję, że nie ma potrzeby dłuższego zatrzymania dla dobra śledztwa i wyda polecenie uwolnienia zatrzymanego. W przypadku otrzymania wezwania lub zaprzestania procesu ścigania, doradzamy kontakt z adwokatami z PrawoKarne.nl. Wyjaśnimy, jak wygląda sytuacja prawna i czy poszkodowanemu przysługuje prawo do odszkodowania;
• prokurator uzna, że śledztwo znajduje się na wystarczającym etapie, aby podjąć decyzję o dalszym biegu spraw. Zatrzymany zostanie wtedy oddany do dyspozycji prokuratora (patrz poniżej).

Ograniczenia i prawa

Jeśli policja w czasie dochodzenia uzna taką konieczność, może nałożyć na zatrzymanego, przebywającego na komisariacie, pewne ograniczenia. Przede wszystkim może wprowadzić zakaz kontaktu ze światem zewnętrznym, z wyjątkiem kontaktu z adwokatem. W takim wypadku pozostaje jedynie możliwość przebywania na powietrzu w celu przewietrzenia, natomiast obowiązuje pełen zakaz korzystania z radia, telewizji, telefonu czy wysyłania poczty. Policja ma prawo przeszukać osobę zatrzymaną. Określone przedmioty i ubrania mogą zostać skonfiskowane, dla dobra dochodzenia. Zatrzymany może zostać także sfotografowany, jeżeli był już kiedyś notowany. Czasami są pobierane odciski palców. Jeżeli nie wyraża się zgody na te ograniczenia lub konfiskatę rzeczy, istnieje możliwość złożenia skargi do sądu.

Podejrzany poza ograniczeniami, ma też pewne prawa. Na przykład ma prawo przebywać dwa razy dziennie na powietrzu w celu przewietrzenia, jednak pod warunkiem, że istnieją takie możliwości na komisariacie. Ma także prawo zamawiać własne jedzenie, ale musi sam za nie zapłacić. Przysługuje mu prawo wglądu do dokumentacji ze swoim adwokatem i na określonych warunkach. Zatrzymany zawsze ma prawo do odmowy składania oświadczeń i nigdy nie może być zmuszany do współdziałania na swoją niekorzyść.

Zatrzymanie prawo jazdy - ile dni ma prokurator na podjęcie decyzji?

Prokurator musi podjąć decyzję o okresie zatrzymania prawa jazdy w ciągu 10 dni, licząc od dnia zatrzymania dokumentu. Prawo nie wskazuje terminu, w którym informacja o podjęciu decyzji ma być przekazana, dlatego może się to odbyć później.

Wykroczenie drogowe - przed jakim sądem muszę się stawić?

Właściwym sądem jest sąd okręgu administracyjnego, w którym nastąpiło wykroczenie, a nie miejsca zamieszkania kierowcy.

Czy mam prawo do otrzymania kopii akt sprawy?

Twój adwokat może złożyć wniosek o udostępnienie kopii akt przez CVOM (wydział Prokuratury zajmujący się zatrzymaniami prawa jazdy) w Utrechcie.