W Holandii przestępstwami są:

• posiadanie narkotyków;
• handel narkotykami;
• uprawa konopi/marihuany;
• transport narkotyków;
• niezgodna z przepisami sprzedaż w Coffeeshop (sklepach ze środkami odurzającymi)
• czerpanie korzyści z działalności związanej z obrotem narkotykami.

Grożące kary za wyżej wymienione przestępstwa to kara pozbawienia wolności, kara w postaci prac społecznych (praca lub szkolenie) lub kara grzywny.

Może zdarzyć się, że prokuratura zaoferuje Ci karę grzywny, zostanie zaplanowane posiedzenie TOM (w celu zaoferowania kary zastępczej w postaci prac społecznych) lub posiedzenie ugodowe, aby jeszcze w postępowaniu przedsądowym zakończyć sprawę karną. Zaletą takiego rozwiązania jest fakt, że nie trzeba się tłumaczyć (publicznie), ani stawiać przed sądem. Proszę pamiętać jednak, że w takiej sytuacji dochodzi do automatycznego przyznania się do popełnienia danego czynu karalnego, co jest odnotowywane w dokumentacji sądowej (w rejestrze skazanych). Bez pomocy prawnej adwokata nie ma możliwości otrzymania kopii akt.

W przypadku uniewinnienia lub braku dowodów, zatrzymany może zwrócić się do swojego adwokata, w celu złożenia wniosku o odszkodowanie. Warto wiedzieć, że wniosek taki jest bezpłatny. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, skontaktuj się z PrawoKarne.nl.
Ze specjalistą od prawa karnego, można zaplanować linię obrony oraz uniknąć skazania lub orzeczenia wysokiej kary! Dowiedz się, jak możemy Ci pomóc.

Posiadanie narkotyków

W Holandii ustawa narkotykowa rozróżnia dwa rodzaje narkotyków – twarde oraz miękkie. Pierwsza lista dotyczy narkotyków twardych, czyli takich, które uznawane są za bardziej niebezpieczne od narkotyków, znajdujących się na drugiej liście, tj. „narkotyków miękkich”.

W myśl przepisów ustawy narkotykowej karalne jest posiadanie narkotyków miękkich i twardych, w przeciwieństwie do stosowania narkotyków, które nie jest karalne. W Ogólnym Rozporządzeniu Miejscowym (APV), gminy mogą wskazywać, w których miejscach stosowanie narkotyków jest nielegalne.

Wysokość kary uzależniona jest od rodzaju posiadanych narkotyków, ich ilości, a także okoliczności znalezienia narkotyków oraz samej osoby podejrzanej. Surowsze kary dotyczą posiadania narkotyków twardych. Natomiast w przypadku narkotyków miękkich np. marihuany, haszyszu, dozwolone jest ich posiadanie przez osoby pełnoletnie w ilości do 5 gramów.

Handel narkotykami

W Holandii karalne jest sprzedaż, dostarczanie i rozprowadzanie ilości użytkowych twardych narkotyków, w budynku lub na ulicy. Jeżeli handel trwał krócej niż 1 miesiąc, zasądzona może zostać kara pozbawienia wolności bez zawieszenia na okres 3 miesięcy.

Natomiast jeśli handel odbywał się regularnie, przez 6-12 miesięcy, należy liczyć się z karą pozbawienia wolności bez zawieszenia na okres 12 miesięcy. Surowsze kary dotyczą m.in. handlu grupowego.

Uprawa konopii/marihuany

Uprawianie konopi oraz marihuany jest w Holandii karalne. Wyjątek stanowi tzw. uprawa na własny użytek – do 5 roślin. W przypadku odkrycia uprawy sprawa karna będzie wprawdzie umorzona, ale rośliny i aparatura zostaną zajęte, skonfiskowane lub wycofane z obiegu.

Karalna jest uprawa więcej niż 5 roślin, z tymże kara będzie zależała przede wszystkim od ilości konopi oraz sposobu ich uprawy. Istnieje domniemanie, że uprawa jest komercyjna, jeśli rośliny uprawia się z pewnym profesjonalizmem w budynkach, takich jak: dom (mieszkalny), budynek przedsiębiorstwa, z oczywistym zamiarem sprzedaży zebranych roślin.

W przypadku podejrzanego „first offender”, który tylko prowadził handel i wcześniej nie był skazany za tego rodzaju przestępstwo, mogą być orzeczone następujące kary:

• uprawa 50 – 100 roślin konopi: kara w wysokości 1000 euro;
• uprawa 100 – 500 roślin konopi: kara 6 tygodni pozbawienia wolności bez zawieszenia
• uprawa 500 – 1000 roślin konopi: kara 12 tygodni pozbawienia wolności bez zawieszenia.


W przypadku skazania należy wziąć pod uwagę, że postępowanie na tym się nie zakończy. Prokuratura na podstawie domniemanej wielkości zbiorów obliczy, jaki był zysk z uprawy, a kwota zostanie odzyskana od sprawcy na podstawie nakazu konfiskaty (konfiskata korzyści, uzyskanych niezgodnie z prawem). Prokuratura zarekwiruje także całą aparaturę i/lub wycofa ją z obrotu.

Dostawca energii elektrycznej, w przypadku stwierdzenia nielegalnego pobierania energii elektrycznej, złoży doniesienie o kradzieży, obliczy poniesione przez niego koszty i będzie dochodził rekompensaty poniesionej szkody.

Wreszcie wynajmujący może zakończyć umowę najmu i obciążyć oskarżonego wszystkimi kosztami przywrócenia mieszkania lub budynku przedsiębiorstwa do dawnego stanu.

Łącznie, wymienione powyżej kwoty, mogą szybko przekroczyć 100.000 euro!

Transport narkotyków

Transport narkotyków zarówno miękkich, jak i twardych jest w Holandii karalny, zgodnie z artykułem 2 ustawy o narkotykach. Na wysokość kary, oprócz sytuacji osobistej, ma wpływ przede wszystkim ilość przewożonych środków odurzających. Istotna jest także rola sprawcy w transporcie. Znaczenie ma, czy podejrzany był wykorzystywany jako „tragarz”, czy został zmuszony do przemytu narkotyków. Innymi okoliczności branymi pod uwagę są: ubóstwo, dominacja w organizacji, a także sytuacja społeczno-osobista: choroba członka rodziny, troska o dzieci.

W konkretnych przypadkach nieprzyznanie się do winy w wyrafinowany sposób lub powoływanie na prawo do zachowania milczenia itp., może stanowić podstawę odmowy uznania za "tragarza". Jeżeli zatrzymany będzie postrzegany jako członek organizacji, w przypadku skazania grozi mu surowsza kara – dwukrotnie, a czasem nawet trzykrotnie wyższa. Tylko z tego powodu ważne jest jak najszybsze skontaktowanie się z adwokatem. Dzięki pomocy specjalisty można uniknąć zbyt wysokiej kary, skazania oraz niepotrzebnych strat finansowych.

Niezgodna z prawem sprzedaż w Coffeshop

Handel miękkimi narkotykami, takimi jak: marihuana i haszysz, jest w Holandii zabroniony. Zakaz ten ma na celu ograniczenie szkodliwego wpływu środków na zdrowie ludzkie, a także walki z problemami oraz przestępczością związaną ze spożywaniem i handlem narkotykami miękkimi.

Sprzedaż narkotyków miękkich jest dozwolona w tzw. Coffeshopach. Punkty te muszą jednak przestrzegać surowych przepisów. Uprawnieni do przychodzenia oraz kupowania w Coffeshopach są wyłącznie osoby mieszkające i zameldowane w gminie holenderskiej. Oprócz tego obowiązują tak zwane „kryteria AHOJG”. Coffeshopy nie mogą: reklamować się (A- afiszowanie), sprzedawać twardych narkotyków (H), być uciążliwe dla otoczenia (O), sprzedawać osobom małoletnim (J) oraz sprzedawać dużych ilości środków odurzających (G).

Przepisy dot. Coffeshopów są z biegiem lat coraz bardziej zaostrzane. Powoduje to duże problemy zarówno natury karnej, jak i administracyjnej. Naruszenie przepisów oprócz skazania może skutkować odmową wydania zaświadczenia o niekaralności oraz zakazem składania wniosków o wymagane pozwolenia. Postępowanie administracyjne może z kolei doprowadzić do (tymczasowego) zamknięcia działalności.

Ustawodawcy nie udało się jeszcze w pełni uregulować sprawy tzw. tylnych drzwi, czyli sposobu zaopatrywania Coffeshopów. Można obrać linię obrony, która umożliwi właścicielom punktów posiadanie zapasów dla celów handlowych.

Czerpanie korzyści z działalności związanej z obrotem narkotykami

W przypadku czerpania korzyści majątkowych z procederu związanego z obrotem narkotykami np. uprawy na dużą skalę, sprawcę czeka konfiskata korzyści, uzyskanych niezgodnie z prawem. Kwota odzyskiwana jest na podstawie nakazu konfiskaty.