Posiedzenie sądu

wróć do procedur «

W Holandii, w przypadku otrzymania wezwania do sądu, należy stawić się w terminie na sprawie, chyba że jest się aresztowanym. Jeśli znajdujesz się w areszcie, przeczytaj informacje zawarte w zakładce osoba podejrzana, ponieważ obowiązują Cię określone zasady.

Czy trzeba stawić się przed sądem i jak przebiega posiedzenie sądu w Holandii?

Gdy zostało naruszone prawo, istnieje duże prawdopodobieństwo, że wezwany będzie musiał stawić się przed sądem kantonalnym. W przypadku podejrzenia o popełnienie przestępstwa sprawa kierowana jest do sędziego policyjnego/śledczego lub sądu orzekającego w pełnym składzie. Apelację składa się do sądu apelacyjnego. Apelację od ostatecznego wyroku można złożyć tylko raz. Potem pozostaje jedynie złożenie skargi kasacyjnej w Sądzie Najwyższym.

Wezwanie

W otrzymanym wezwaniu zawarty jest zarzut, czyli czyn karalny, o którego popełnienie jesteś podejrzany. W wezwaniu podane są również informacje, gdzie i kiedy odbędzie się posiedzenie sądu w tej sprawie. Wskazany jest numer sprawy, który należy przekazać swojemu adwokatowi. Na odwrotnej stronie wezwania znajdują się informacje na temat praw, z których można skorzystać, takich jak: prawo do tłumacza i prawo do pomocy prawnej.

Skarga

Jeżeli dana osoba została niesłusznie wezwana do sądu, może złożyć odwołanie (zlecić złożenie odwołania) u sekretarza sądu. Ma na to osiem dni. Skargę należy skierować do sądu, w którym odbędzie się posiedzenie. W zażaleniu należy możliwie precyzyjnie opisać, dlaczego oskarżony nie zgadza się z wezwaniem, np. ponieważ jest niewinny. Sąd podejmie decyzję w sprawie złożonej skargi. Może się zdarzyć, że sędzia będzie zadawał pytania dotyczące skargi. Jeżeli uzna zażalenie za bezzasadne lub niezgodne z wymogami prawa, sprawa będzie rozpatrywana w miejscu i czasie określonym w wezwaniu. Przed złożeniem skargi najlepiej skonsultować się ze swoim adwokatem.

Pomoc prawna

W sprawach karnych nie ma obowiązku wzywania adwokata. Można samemu się bronić. Jednak dobrze jest włączyć do sprawy adwokata, zwłaszcza gdy jest się podejrzanym o popełnienie przestępstwa.
Jeżeli potrzebujesz wsparcia adwokata, skontaktuj się bezpośrednio z PrawoKarne.nl. Ważne, aby skontaktować się jak najwcześniej, co pozwoli na prawidłowe przygotowanie się do sprawy. Jeżeli nie jesteś w stanie samodzielnie pokryć kosztów pomocy prawnej, możesz ubiegać się o dotowaną pomoc prawną. W takim przypadku adwokat złoży wniosek o tak zwany dodatek. Jeżeli prośba zostanie pozytywnie rozpatrzona, zapłacisz za pomoc prawną tylko wkład własny. Wysokość wkładu własnego zależy od dochodów i majątku. Jeżeli znajdujesz się w areszcie, zostanie Ci przydzielony automatycznie adwokat z urzędu. W dowolnym momencie możesz zażądać innego adwokata, według własnego wyboru. Również rodzina oskarżonego może wystąpić o adwokata. Pomoc prawna jest wskazana w przypadku przyznania się do popełnienia czynu karalnego lub zamiaru przyznania się do tego czynu na rozprawie.

Wgląd do akt

Prokuratura sporządza dokumentację do sprawy. Na dokumentację tę składają się na przykład dokumenty z przesłuchań i inne zdobyte dowody w trakcie dochodzenia. Adwokat może zażądać kopii akt sprawy. Dokumenty te są niezbędne do prawidłowego przygotowania się do sprawy.

Świadkowie i biegli

Prokurator może wezwać świadków i biegłych do stawienia się na rozprawie. Obrona również może wezwać świadków i/lub biegłych, albo doprowadzić ich na rozprawę, jeżeli mogą złożyć ważne oświadczenia. Z powołaniem świadków i biegłych związane są pewne terminy, dlatego we właściwym czasie należy skontaktować się w tej sprawie z adwokatem.

Odroczenie terminu rozprawy

Jeżeli istnieją powody, dla których nie można odpowiednio przygotować do rozprawy, adwokat może złożyć wniosek o zmianę terminu rozprawy. Rozprawa może zostać odroczona również wtedy, gdy oskarżony lub jego adwokat nie może stawić się w wyznaczonym terminie na rozprawę, na przykład z powodu choroby. Sędzia nie ma obowiązku odraczania rozprawy.

Obecność na rozprawie

Nie ma obowiązku stawiennictwa na rozprawie. Prowadzenie obrony można pozostawić adwokatowi, ale trzeba go do tego upoważnić (ustnie).

Niestawiennictwo

Jeżeli oskarżony nie odpowie na wezwanie, nie stawi się na rozprawie i nie upoważni adwokata do prowadzenia obrony, sędzia może przejść do rozpatrywania sprawy zaocznie. Czasami wyrok nie zostanie wydany zaocznie, ponieważ sędzia uzna, że obecność stron na rozprawie jest konieczna. Sprawa zostanie wtedy odroczona i wysłane ponowne wezwanie.

Jawność

Rozprawy sądowe są z reguły jawne, czyli dostępne dla każdego, również dla rodziny i znajomych. Także dziennikarze mogą uczestniczyć w posiedzeniu sądu. Sędzia podejmuje decyzję, czy prasa może być obecna podczas rozpraw, które dotyczą nieletnich. W wyjątkowych przypadkach rozprawa może odbywać się "za zamkniętymi drzwiami". Publiczność i zazwyczaj także dziennikarze muszą wtedy opuścić salę rozpraw.

Rozpatrzenie sprawy

Wchodząc do budynku sądu, należy zgłosić się u portiera. On wskaże drogę do recepcjonisty. U niego trzeba się zgłosić ponownie. Gdy rozprawa się rozpocznie recepcjonista wywoła sprawę i poprosi o wejście do środka sali. Jeśli sprawę rozpatruje sędzia śledczy lub sędzia kantonalny, to w sali obecny będzie jeden sędzia, sekretarz sądu i prokurator. Gdy sprawą zajmuje się tak zwana izba wieloosobowa sądu, oprócz sekretarza sądu i prokuratora, obecnych jest trzech sędziów. Sędzia siedzący pośrodku jest przewodniczącym składu sędziowskiego. Sędzia rozpocznie od pytania o nazwisko i inne dane osobowe. Następnie poinformuje o tym, że należy zachować szczególną uwagę oraz że nie ma obowiązku udzielania odpowiedzi na pytania. Później prokurator odczyta akt oskarżenia. Akt oskarżenia znany jest już z wezwania do sądu. W wezwaniu znajdują się informacje, o co jest się podejrzanym. Jeżeli powołani zostali świadkowie lub biegli, zostaną odczytane ich nazwiska. Gdy zostali przyprowadzeni inni świadkowie lub biegli, a nie zostali odczytani, należy odczytać ich nazwiska. Jeżeli tak się nie stanie, sąd nie musi ich przesłuchiwać.